Dobrodošli! Ja sam Ivan Palčić, magistar prava iz Zagreba. Trenutno radim u službi vanjskih poslova u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri EU kao attaché za javnu nabavu, tržišno natjecanje i zaštitu potrošača. Prije toga sam bio zaposlen na radnom mjestu voditelja Službe za međunarodnu suradnju, razvoj i usklađivanje sustava u Upravi za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Glavne aktivnosti kojima sam se bavio bile su izrada zakonskih i podzakonskih akata iz područja javne nabave te suradnja s europskim i međunarodnim institucijama. Prije dolaska u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta radio sam u Uredu ravnatelja Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Djetinjstvo sam proveo u Novalji na otoku Pagu gdje sam završio osnovnu školu. Nakon toga pohađao sam Pazinski kolegij – privatnu katoličku klasičnu gimnaziju. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2014. godine na istom fakultetu upisao sam poslijediplomski doktorski studij javnog prava i javne uprave. Završio sam jednogodišnji stručni diplomatski studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Položio sam državni stručni ispit.

Od stručnog usavršavanja uspješno sam završio program trening trenera koji se je održao u sklopu EU IPA višekorisničkog projekta “Izobrazba u javnoj nabavi na Zapadnom Balkanu i Turskoj” u trajanju od pet tjedana (ožujak-srpanj 2012. godine), te specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. Također, uspješno sam završio trening trenera „Upravljanje i implementacija projekata financiranih iz europskih strukturnih fondova” u organizaciji Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta redovito sam sudjelovao u radu radnih skupina u institucijama Europske unije: Radne skupine za javnu nabavu pri Vijeću EU te Savjetodavnog odbora za javnu nabavu, Radne skupine vladinih stručnjaka za javnu nabavu i Radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

Također, bio sam zamjenik voditelja EU projekta “Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH s naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude” (TF/HR/P2-M2-O6-0901) čiji je korisnik bilo Ministarstvo i koji je uspješno završen tijekom 2017. godine. Kao stručnjak iz područja javne nabave (senior non-key expert) sudjelovao sam u EU projektu: Twinning Projektu „Podrška institucijama Kosova u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“ (KS 14 IPA OT 02 16) u Kosovu.

Redovito sudjelujem na stručnim skupovima i radionicama o javnoj nabavi u zemlji i inozemstvu kao predavač i trener. Koautor sam deset knjiga te autor dva znanstvena i više od petnaest stručnih radova na temu javne nabave.